ITE / Inspecció Tènica d'Edificis

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Des del 26 de febrer de 2012 està Vigent el decret de la Generalitat de Catalunya “l Decret 187/2010, de 23 de novembre sobre la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges. (ITE) DOGC 26.11.2010, en el qual s'estableix que els edificis plurifamiliares de més de 45 anys i els que vagin arribant a aquesta antiguitat hauran de disposar de l'informe ITE.

L'informe ITE serveix per verificar que els propietaris mantenen els immobles en correcte estat d'ús i manteniment. A més, el fet d'haver passat la inspecció sense deficiències és una garantia que la finca està en condicions en cas de venda d'algun habitatge o entitat.

Per a això un arquitecte haurà de fer una revisió dels elements comuns per detectar si existeixen deficiències que comportin risc imminent per a les persones. Una vegada realitzada la inspecció tècnica l'arquitecte emet l'informe de Qualificació de l'estat de l'edifici, en el qual es determina si hi ha alguna deficiència que s'hagi d'esmenar. En tal cas, s'haurà de fer la reparació pertinent per poder obtenir un Certificat d'Aptitud d'edifici emès per l'administració corresponent, en aquest cas del Departament d’Habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Quins edificis han de passar una Inspecció Tècnica, ITE?

  • Edificis plurifamiliares de més de 45 anys d'antiguitat.
  • En cas que l'edifici o els habitatges es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

Terminis per passar la ITE

Any Edifici Termini Inspecció
Anteriors a 1930 Fins a 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins a 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins a 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins a 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 En complir 45 anys d'antiguitat

La vigència de l'ITE serà de 10 anys sempre que es compleixi el manteniment estipulat. En cas de vendre algun immoble en finques d'aquesta antiguitat, la parteix venedora precisarà d'una còpia validada del certificat.

Estudi i manteniment d'edificis

La propietat està obligada a conservar i rehabilitar els immobles, per mantenir-los en condicions adequades d'ús. És per tant la propietat, la comunitat de propietaris, en cas de propietat horitzontal, la que haurà d'encarregar la Inspecció Tècnica de l'Edifici. A més s'haurà de fer càrrec de les possibles reparacions de les deficiències que sorgeixin en els terminis indicats per l'administració.

Pel fet de passar l'ITE els edificis comptaran amb un Llibre de l'Edifici i un pla de manteniment coordinat per un tècnic. Així per passar la inspecció, el tècnic farà una revisió exhaustiva de l'edifici, i determinarà si s'han d'esmenar deficiències. En aquest cas, Realitzarà un projecte i dirigirà les obres de reparació, emetent el corresponent certificat de final d'obra, per obtenir el certificat d'aptitud de l'edifici.

Redacció del Llibre de Manteniment de l'Edifici

Així mateix es redactarà un llibre de l'edifici, amb tota la documentació requerida per l'administració i amb les instruccions d'ús i manteniment i el pla de manteniment de l'edifici amb les accions periòdiques que s'hagin de realitzar.

Fins i tot en edificis de menor antiguitat és interessant fer un seguiment del llibre de manteniment de l'edifici, amb un manteniment preventiu de l'edifici que evita futures reparacions de major envergadura.